Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K02/17

Szanowni Państwo,

W dniu 7 sierpnia 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe, kategorie interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
  • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji
w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT
wynosi 11 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 100 000,00 PLN).

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 27 czerwca 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 31 lipca 2017 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej
 i papierowej - 3 wnioski o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektów wynosi 25 749 108,51 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 30 628 987,08 PLN.

 

Lista projektów

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.