Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo,

W dniu 30 czerwca 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna –ZIT Zielona Góra wynosi 10 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 2 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 6 779 007,98 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 8 108 052,39 PLN.

Załącznik b1 3 Lista wniosków złożonych w ramach konkursu_naboru