Przejdź do komentarzy

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo,

 W dniu 15 czerwca 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego
Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 40 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r.), wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 42 wnioski
o dofinansowanie
. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 103 698 060,35 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 133 743 132,64 PLN.

 

Załącznik:

Lista wniosków złożonych w ramach Poddziałania 3.2.1