Przejdź do komentarzy

Dofinansowanie na realizację projektu w ramach Poddziałania 7.6.2

Szanowni Państwo,
informujemy że dniu 17 maja 2016 została podpisana decyzja o dofinansowanie na realizację projektu pozakonkursowego wybranego do dofinansowania w ramach Poddziałania 7.6.2 Koordynacja Ekonomii Społecznej - ROPS, Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

 

Decyzję podpisano na podstawie Uchwały nr 106/1294/16 Zarządu Województwa Lubuskiego  z dnia 10 maja 2016 w sprawie przyznania dofinasowania na realizację projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.6.2 Koordynacja Ekonomii Społecznej - ROPS

Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

 

Numer projektu – RPLB.07.06.02.-08.0001/16

 

Tytuł projektu – EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej

 

Okres realizacji projektu – 01.11.2015 – 31.12.2018

 

Obszar realizacji projektu – Lubuskie

 

Cele projektu – Głównym celem projektu jest poprawa warunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej oraz wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia sektora w województwie lubuskim poprzez organizowanie procesów programowania, współpracy międzysektorowej oraz koordynację działań realizowanych przez kluczowych interesariuszy. W wyniku podjętych działań do końca 2018 roku 40% samorządów lokalnych - 38 gmin/powiatów, zaangażuje się w proces rozwoju ekonomii społecznej poprzez uwzględnienie jej w dokumentach programowych.

 

Wnioskowane dofinasowanie: 2 117 800,75 PLN

Wkład własny: 373 729,54 PLN

Koszty ogółem: 2 491 530,29 PLN