Przejdź do komentarzy

Wyniki I rundy konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W dniu 8 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu  projektu pn. „Poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Bytom Odrzański” w ramach rundy I konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 -  Środowisko i Kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I: Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tyś. RLM do 10 tyś. RLM, zgodnie z opracowaną aktualizacją KPOŚK).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczona na konkurs wynosiła 86 000 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 8 600 000,00  PLN).

Wnioskowana przez Beneficjenta kwota dofinansowania wynosi 2 584 119,34 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 3 739 372,73 PLN.

Poniżej prezentujemy listę z projektem wybranym do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład KOP.

Załączniki:

Lista projektów

Skład KOP