Przejdź do komentarzy

Wyniki drugiej wstępnej oceny wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach konkursu nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K01/16 dla jednostek pomocy społecznej.

Szanowni Państwo!

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż zakończono drugą wstępną ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na  konkurs nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K01/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. W wyniku ponownej oceny wstępnej cztery wnioski uzyskały ocenę pozytywną i zostały skierowane do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów.