Przejdź do komentarzy

Wykaz pozytywnie zweryfikowanych wniosków po etapie wstępnej weryfikacji w ramach konkursu Nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/15

W dniu 23 grudnia 2015 r. zakończono weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna Edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W ramach następującej kategorii interwencji:

115 - Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Wartość środków przeznaczonych na konkurs wynosiła 10 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28 sierpnia 2015 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 września 2015 r. i trwał do dnia 16 listopada 2015 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 14 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 5 585 877,93 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 6 709 493,70 PLN.

Etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków pozytywnie przeszło 14 wniosków.  Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wyniosła 5 585 877,93 PLN, natomiast ich łączna całkowita wartość to 6 709 493,70 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy wnioski, które przeszły pozytywnie etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej
w ramach konkursu NR RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/15