Przejdź do komentarzy

Wykaz pozytywnie zweryfikowanych wniosków po etapie wstępnej weryfikacji w ramach konkursu Nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/15

W dniu 29 grudnia 2015 r. zakończono weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 - Równowaga społeczna, Działania 7.4 - Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałania 7.4.1 - Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT.

W ramach następujących kategorii interwencji:

109 - Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie.

Wartość środków przeznaczonych na konkurs wynosiła 4 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 400 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28 sierpnia 2015 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 września 2015 r. i trwał do dnia 16 listopada 2015 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 7 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 12 909 574,60 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 14 385 314,60 PLN.

Etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków pozytywnie przeszło 7 wniosków. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wyniosła 12 909 574,60 PLN, natomiast ich łączna całkowita wartość to 14 385 314,60 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy wnioski, które przeszły pozytywnie etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków.

 

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej
w ramach konkursu NR RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/15