Przejdź do komentarzy

Wybór projektu do dofinansowania złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K02/16

Szanowni Państwo,

w dniu 24 lutego 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna
i usług społecznych  - ZIT Zielona Góra
, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego
i lokalnego.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych - ZIT Zielona Góra  wynosiła 4 893 429,80 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 489 342,98 PLN). Jednakże, z powodu zmiany kursu euro wartość środków na ww. konkurs wynosi 4 864 755,12 PLN.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek
o dofinansowanie, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał co najmniej 60% (tj. 45 pkt) maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia podczas oceny merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej). Projekt otrzymał również pozytywną cenę pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał więcej niż 50% + 1 punktów możliwych do zdobycia na tym etapie oceny (68,75 pkt.).

W dniu 7 marca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania  w kwocie 4 864 755,12 PLN dla ww. projektu, znajdującego się na liście projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K02/16.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K02/16

Lista członków KOP do oceny wniosków w konkursie Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K02/16


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania.