Przejdź do komentarzy

Wybór projektów do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/16.

W ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/16 w trybie pozakonkursowym, Oś Priorytetowa 5 „Transport”, Działanie 5.1 „Transport drogowy”, Poddziałanie 5.1.1 „Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT” złożonych zostało 13 wniosków o dofinansowanie projektów.

W dniu 15 września 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał, w formie Uchwały, dofinansowanie 7 projektom, które zostały ocenione pozytywnie na etapie oceny merytorycznej. Kwota dofinansowania dla pozytywnie ocenionych projektów wyniosła łącznie 50 786 642,63 PLN (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 49 254 860,73 PLN, środki z Budżetu Państwa – 1 531 781,90 PLN).

Natomiast, w dniu 4 października 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego  przyznał, w formie Uchwały, dofinansowanie kolejnym 4 projektom, które uzyskały pozytywny wynik podczas oceny merytorycznej. Kwota dofinansowania 4 projektów wynosi 36 760 505,15 PLN (ze środków EFRR).

Łączna kwota wsparcia 11 inwestycji w ramach ww. Wezwania wynosi 87 547 147,78 PLN (w tym ze środków EFRR – 86 015 365,88 PLN, ze środków budżetu państwa – 1 531 781,90 PLN).

W dniu 7 października 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, przyjął w formie Uchwały Decyzje o przyznaniu dofinansowania dla 6 projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach przedmiotowego Wezwania.

Kwota dofinansowania 6 projektów, dla których przyjęto Decyzje o przyznaniu dofinansowania wyniosła łącznie 45 989 489,38 PLN (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 44 457 707,48 PLN, środki z Budżetu Państwa – 1 531 781,90 PLN).

W najbliższym czasie przyjęte zostaną – w formie Uchwały – Decyzje o przyznaniu dofinansowania dla pozostałych 5 projektów.