Przejdź do komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty na wizualne opracowanie konkursu przez Wykonawcę, którego celem jest zapoznanie się jak największej ilości osób z projektami, które otrzymały dofinansowane z Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim

 1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wizualne opracowanie konkursu przez Wykonawcę, którego celem jest zapoznanie się jak największej ilości osób z projektami, które otrzymały dofinansowane z Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia, który stanowi jej integralną część.

 1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1: do 25.07.2016 r.

Zadanie 2: do 28.07.2016 r.

Zadanie 3: do 30.09.2016 r.

 1. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się kryterium:

    Cena – 100 %

Warunki udziału w postępowaniu:

 1. posiadanie wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 2-óch lat przed upływem terminu składania wniosków/oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

 1. Realizacja  1 (jednej) umowy/usługi dot. stworzenia/opracowania kreacji wizualnej/graficznej kampanii promocyjnej/produktu za minimum 20 000,00 PLN brutto
 2. Realizacja 1 (jednej) umowy/usługi dot. stworzenia/opracowania kreacji wizualnej/graficznej kampanii promocyjnej pod kątem promocji Funduszy Europejskich za minimum 25 000,00 PLN brutto.
 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 2. Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą oraz spełniającą wymagane warunki Zamawiającego.
 3. Opis sposobu przygotowania oferty:
 4. Należy ją złożyć pisemnie w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
 5. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego tj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra – oferta na zadanie pn.: Wizualne opracowanie konkursu przez Wykonawcę, którego celem jest zapoznanie się jak największej ilości osób z projektami, które otrzymały dofinansowane z Funduszy Europejskich w Wojewodztwie Lubuskiem” –
  z dopiskiem NIE OTWIERAĆ!
 6. Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie z wyszczególnieniem podatku od towarów i usług VAT. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie
  w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
 7. Oferta powinna być złożona w wersji papierowej pod rygorem nieważności.
 1. Zamawiający będzie wzywał Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Zamawiający będzie także wzywał Wykonawców, do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty lub złożonych w ofercie dokumentów.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty :
 • Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 07.07.2016 r. do godz. 08.30 (decyduje data wpłynięcia do urzędu, a nie data stempla pocztowego) w siedzibie Zamawiającego,
  tj. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, przy ul. Podgórnej 7, 65-067 Zielona Góra – (pokój nr 59 – Kancelaria Ogólna).
 •  Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej  zostanie Wykonawcy zwrócona  bez otwierania.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert e-mailem.
 1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.07.2016 r., o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym przy ul. B. Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, pokój nr B10.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
 • Paweł Siarkiewicz, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL, tel. 68 45-65-311.
 • Magdalena Domasz-Domaszewicz, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL, tel. 68 45-65-119.

WYNIK:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udziale zamówienia publicznego_2016