Przejdź do komentarzy

WFOŚiGW - sprawdzony partner w ochronie środowiska

1 marca br.  podpisane zostało porozumienie, zgodnie z którym Zarząd Województwa powierzył Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO – Lubuskie 2020. WFOŚiGW realizować będzie działania związane z ochroną środowiska. Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony samorządu województwa marszałek Elżbieta Anna Polak oraz ze strony instytucji pośredniczącej Łukasz Pabierowski i Michał Stosik - Zastępcy Prezesa  WFOŚiGW.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze będzie realizował, jako Instytucja Pośrednicząca, zadania z zakresu wdrażania Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 i 4.3, z alokacją wynoszącą odpowiednio:

  •      4.2 – Gospodarka odpadami, 8.533.684,00 euro,
  •      4.3 – Gospodarka wodno-ściekowa, 30.668.420,00 euro.

Łącznie to blisko 40 mln euro. - Budujemy Zieloną krainę nowoczesnych technologii, dlatego ochrona środowiska jest dla nas priorytetem. Realizację projektów w tym zakresie oddajemy w sprawdzone ręce  – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

W poprzedniej perspektywie unijnej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej realizował zadania z Priorytetu III - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, w którym alokacja środków wynosiła 80,4 mln euro. – Były to bardzo ważne projekty dotyczące nie tylko wodociągów i melioracji, ale również termomodernizacji, alternatywnych źródeł energii, gospodarki niskoemisyjnej, co w naszym regionie jest niesłychanie ważne. Zależy nam na tym, żeby sprawdzony partner, jakim jest WFOŚiGW był nadal operatorem tych środków, które w nowej perspektywie dedykujemy tej samej grupie beneficjentów – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Dotychczas w ramach RPO-L2020 zawarto następujące porozumienia:

1)       Porozumienie w sprawie realizacji Działania 6.1  Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy oraz Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w ramach OSI PRIORYTETOWEJ 6 REGIONALNY RYNEK PRACY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020, zawarte w dniu 22 czerwca między Województwem Lubuskim a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze.

2)       Porozumienie w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej (ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.) w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zawarte w dniu 3 sierpnia 2015 r. pomiędzy Województwem Lubuskim a Instytucją Pośredniczącą ZIT Gorzów Wielkopolski.

3)       Porozumienie w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej (ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry) w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zawarte w dniu 3 sierpnia 2015 r. pomiędzy Województwem Lubuskim a Instytucją Pośredniczącą ZIT Zielona Góra.