Przejdź do komentarzy

Ważna informacja dla beneficjentów - ruszyła Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 grudnia 2015 r. uruchomiona została Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich, która jest dostępna pod adresem:

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

oraz

http://www.konkurencyjnosc.gov.pl

Baza konkurencyjności to internetowa baza ofert zawierająca ogłoszenia Beneficjentów. Publikacja ogłoszeń przez Beneficjentów, korzystających z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, jest warunkiem spełnienia tzw. zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W przypadku projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjenci powinni realizować wydatki zgodnie z zasadą konkurencyjności, jeśli wartość realizowanych przez nich zamówień przekroczy 50 tys. zł netto (przy spełnieniu wymogu oszacowania wartości zamówienia, zgodnie z sekcją 6.5.1 pkt 1 i sekcją 6.5.3 pkt 4 ww. Wytycznych). Co ważne, beneficjenci podlegający przepisom Prawa zamówień publicznych (Pzp) muszą stosować zasadę konkurencyjności jedynie dla tych zamówień, których wartość jest niższa niż 30 tys. euro. Podmioty, które rozpoczęły realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zobowiązane są do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiadają taką stronę. Szczegółowe zapisy dotyczące zasady konkurencyjności znajdują się w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W związku z powyższym, od dnia 11 stycznia 2016 r. Beneficjenci, zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności – zgodnie z zapisami ww. Wytycznych, powinni obligatoryjnie publikować w Bazie zapytania ofertowe dla dostaw, usług i robót, które mają być współfinansowane ze środków EFRR.

Pod wskazanym wyżej adresem internetowym znajdą Państwo również instrukcje korzystania z Bazy Konkurencyjności. Wszelkie ewentualne problemy techniczne związane z funkcjonowaniem Bazy należy zgłaszać na adres mailowy: konkurencyjnosc@mr.gov.pl