Przejdź do komentarzy

W dniu 3 listopada 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W dniu 3 listopada 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Wartość środków przeznaczona na konkurs pierwotnie wynosiła 18 133 333,32 PLN, w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 813 333,32 PLN). W dniu 8 listopada br. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o zwiększeniu alokacji na ww. konkurs na kwotę 59 332 040,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (5 933 204,00 PLN).

Złożone projekty uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej oraz merytorycznej tj. spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) i uzyskały co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej (otrzymały 20/40 pkt.).

W dniu  8 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania dla 6 projektów. Łączna kwota dofinansowania projektów wynosi 34 107 903,03 PLN (w tym 30 095 208,58 PLN – środki pochodzące z EFRR oraz 4 012 694,45 PLN – środki pochodzące z budżetu państwa).

Załącznik:

Lista rankingowa projektów po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 (I runda).