Przejdź do komentarzy

Uwagi Ministerstwa Rozwoju dot. stosowania zasady konkurencyjności

Szanowni Państwo,
W związku ze zgłoszonym do Ministerstwa Rozwoju (MR) problemem dotyczącym stosowania zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), przekazujemy Państwu uwagi MR.

Z treści otrzymanej przez MR korespondencji wynika, że dość powszechną praktyką, zwłaszcza w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi doradcze nabywane przez MŚP, jest wszczynanie postępowań zgodnych z zasadą konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. W takim przypadku podmioty realizujące postępowanie są zobowiązane do upublicznienia zapytania ofertowego na własnej stronie internetowej lub innej stronie wskazanej przez właściwą instytucję oraz przekazania tego zapytania do co najmniej trzech wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech wykonawców. W opinii zgłaszającego problem takie postępowanie zamawiających służy faktycznemu ograniczeniu (czy wręcz wyeliminowaniu) konkurencji i zawieraniu przez nich umów z podmiotami powiązanymi biznesowo (np. takimi, które opracowują dla zamawiających dokumentację niezbędną do aplikowania o środki).

Powyższe zgłoszenie skłania do przedstawienia kilku generalnych spostrzeżeń dotyczących zasady konkurencyjności i będącego jej istotnym elementem obowiązku publikacji zapytań ofertowych.

Opisane wyżej postępowanie zamawiających jest w świetle sekcji 6.5.2 pkt 11 Wytycznych dopuszczalne. Niemniej podkreślić należy, że powinno ono stanowić wyjątek od reguły wskazanej w punkcie 10 sekcji 6.5.2, zgodnie z którym podstawowym miejscem publikacji zapytań ofertowych jest baza konkurencyjności, czyli strona internetowa przeznaczona do umieszczania tych zapytań. Decyzja o wszczęciu postępowania przed podpisaniem umowy o dofinansowanie powinna być w każdym przypadku uzasadniona specyfiką danego projektu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o zwrócenie uwagi na opisany wyżej problem w trakcie prowadzonych weryfikacji wydatków ponoszonych przez beneficjentów. Szczególne wątpliwości budzić powinny przypadki, w których w wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnego z zasadą konkurencyjności podpisywana jest umowa warunkowa, uzależniająca wszczęcie wykonania przedmiotu zamówienia od uzyskania dofinansowania realizacji projektu.

Jednocześnie przypominamy, że w trakcie konsultacji obowiązującej aktualnie wersji Wytycznych, na wniosek części Instytucji Zarządzających w sekcji 6.5.2 pkt 11 dodano możliwość publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nie posiadające jeszcze podpisanej umowy o dofinansowanie także na „innej (niż własna) stronie internetowej wskazanej przez właściwą instytucję”. W związku z powyższym wydaje się uzasadnionym, aby w przypadku wskazania przez instytucję takiej strony, zapytania na niej publikowali wszyscy wnioskodawcy uczestniczący w naborach organizowanych przez tę instytucję.