Przejdź do komentarzy

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia dot. usługi wsparcia, asysty technicznej oraz konserwacji dla Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Szanowni Państwo,

Województwo Lubuskie (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego), z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.:
Usługa wsparcia, asysty technicznej oraz konserwacji dla Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

1. Opis przedmiotu zamówienia:  
Zamówienie dotyczy świadczenia usługi wsparcia, asysty technicznej oraz konserwacji dla Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:
cena – 100 %

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
- formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1

5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wymagane warunki Zamawiającego.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65 – 057 Zielona Góra – Departament Programów Regionalnych, oferta na zadanie pn.: Usługa wsparcia, asysty technicznej oraz konserwacji dla Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
3) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie
z wyszczególnieniem podatku od towarów i usług VAT. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 grudnia, do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, przy ul. Chrobrego
1-3-5 - Departament Programów Regionalnych (pokój nr 33 – Sekretariat).
2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie  podanym powyżej  zostanie Wykonawcy zwrócona  bez otwierania.

8. Miejsce i termin otwarcia oferty:
    Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2015 r. , o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego
 tj. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, przy ul. Chrobrego 1-3-5
              - Departament Programów Regionalnych, pokój nr 33 – Sekretariat

9. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

Piotr Raczykowski, DFR.I; tel.: 068 45 65 115; p.raczykowski@lrpo.lubuskie.pl

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI