Przejdź do komentarzy

Unieważnienie procedury wyboru wniosku pozakonkursowego dla OWES i ROPS 7.6.2 RPO L-2020

W związku z wystąpieniem okoliczności uniemożliwiających zakończenie procedury podpisania umowy dla projektu pozakonkursowego złożonego w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dla Osi Priorytetowej: Oś 7 Równowaga społeczna, Działanie: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Podziałanie: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS, zakończonego w dniu 28  grudnia 2015 r., Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął wniosek Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego o unieważnienie procedury naboru/wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie. Konieczność unieważnienia naboru, spowodowana jest skierowaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej deklaracją dotyczącą zwolnienia z VAT w oparciu o przepisy ustawy  tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zmianami). Weryfikacja danych przekazanych w załącznikach do umowy/decyzji, stwarza podstawy do zastosowania ponownie procedury wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie.