Przejdź do komentarzy

Unieważnienie naboru pozakonkursowego nr RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P01/15

 W związku ze skierowaną przez Konwent Kierowników i Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Lubuskiego deklaracją braku możliwości osiągnięcia wskaźników rezultatu zgodnych z Planami Działań oraz weryfikacją danych przekazanych w załącznikach do pisma KKiD PCPR, nabór wniosków nr RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie dla PCPR ogłoszony dnia 30.12.2015 r., został unieważniony decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dniem 21.01.2016 r.

W razie ewentualnych pytań, proszę kontaktować się z p. Ewą Kęsek - e-mail: e.kesek@efs.lubuskie.pl lub z p. Bogumiłem Hoder - e-mail: b.hoder@efs.lubuskie.pl,
tel. 68 45 65 347.