Przejdź do komentarzy

Uchwała o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W dniu 22 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu 2 projektów w ramach konkursu RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/16 dotyczącego Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 85 - Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosiła  14 664 650,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 466 465,00  PLN).

W załączeniu prezentujemy listę z projektami wybranymi do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/16

Lista