Przejdź do komentarzy

SZOOP – ruszyły konsultacje społeczne

Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 marca 2015 roku, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SZOOP) zostaje poddany konsultacjom społecznym w terminie 14 dni od zamieszczenia dokumentu na stronie Urzędu, tj. od 25 marca 2015 roku do 8 kwietnia 2015 roku.

Jednocześnie decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 marca 2015 roku, konsultacjom społecznym zostają poddane Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań finansowanych z EFS, w terminie 14 dni od zamieszczenia dokumentu na stronie Urzędu, tj. od 25 marca 2015 roku do 8 kwietnia 2015 roku. Obowiązek konsultacji kryteriów EFS wynika z projektu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 – 2020.

W związku z powyższym proszę o zgłaszanie uwag do ww. dokumentów na załączonych poniżej formularzach. Uwagi proszę wnosić tylko i wyłącznie w formie elektronicznej na wskazane poniżej adresy e-mail:

konsultacje.szoop@lrpo.lubuskie.pl lub odpowiednio konsultacje.kryteria@lrpo.lubuskie.pl. Uwagi, które będą wniesione po terminie lub w innej formie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO-Lubuskie 2020

Kryteria Wyboru Projektów EFS

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG SZOOP 25.03.2015

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG Kryteria wyboru 25.03.2015