Dokument

SZOOP_RPO-Lubuskie_2020 wersja nr 8

pdf 7.01 MB
 W dniu 27 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zmiana dotyczy aktualizacji zapisów dotyczących Działań 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych oraz 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej.

 

Tabela zmian do wersji 8 SZOOP

Wersja archiwalna obowiązująca do 27 lipca 2016 r.