Przejdź do komentarzy

Szkolnictwo zawodowe – przyszłość młodych lubuszan

Wysoka jakość, dostępność, dopasowanie do rynku pracy szkolnictwa zawodowego, stanowi o jego atrakcyjności zarówno wśród młodych ludzi wybierających swoją ścieżkę rozwoju, jak i potencjalnych pracodawców. Dlatego też, z inicjatywy Zarządu Województwa Lubuskiego, przygotowano projekt Planu rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Dokument odpowiada obszarowi wsparcia RPO-L2020 zaplanowanego zarówno w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez dedykowane jemu działania tj:

- Działanie 8.4 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – Oś Priorytetowa 8 – Nowoczesna edukacja;

- Działanie 9.3 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej – Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura społeczna (w ramach celu: Zwiększona dostępność oraz poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego).

W ramach Planu dokonano syntetycznej diagnozy obszaru kształcenia zawodowego i wskazano główne, pożądane w świetle zapisów Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, RPO-L2020 oraz Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego, kierunki jego rozwoju. Określono priorytety wsparcia ze środków programu regionalnego oraz wskazano rekomendacje dla budowania systemu wyboru projektów dla tego obszaru.

Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmując projekt Planu, skierował go jednocześnie do konsultacji społecznych, które prowadzone były w dniach 6 – 27 lipca br. W tym czasie 8 podmiotów zgłosiło w sumie 30 uwag, które przedstawiono wraz z odniesieniem w załączonej tabeli.

W dniu 16 sierpnia 2016 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął informacje dotyczące przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Planu rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Uwagi i propozycje zmian do Planu rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020