Przejdź do komentarzy

Szkolenia dotyczące aktualnie ogłoszonych i planowanych naborów wniosków!

Szanowni Państwo,

zapraszamy na szkolenia dotyczące aktualnie ogłoszonych oraz planowanych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Szkolenia odbędą się w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Słubicach, Żarach, Wschowie, Strzelcach Krajeńskich.

Harmonogram szkoleń:

Działanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT

27.02.2017 r. Zielona Góra

06.03.2017 r. Gorzów Wielkopolski

 

Typ I - Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,  w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

W ramach przedmiotowego Działania wsparciem zostaną objęte projekty polegające na głębokiej modernizacji energetycznej budynków, poprzez ocieplanie obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, modernizację oświetlenia. Planowana interwencja będzie obejmowała także budowę inteligentnych energooszczędnych systemów oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej.

 

Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

28.02.2017 r. Gorzów Wielkopolski

01.03.2017 r. Słubice

02.03.2017 r. Żary

03.03.2017 r. Wschowa

13.03.2017 r. Zielona Góra

 

Celem Działania jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Typ I – Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:

a) kontrakt socjalny lub równoważny,

b) program aktywności lokalnej,

c) program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

 

Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

06.03.2017 r. Zielona Góra

07.03.2017 r. Gorzów Wielkopolski

08.03.2017 r. Żary

09.03.2017 r. Strzelce Krajeńskie

10.03.2017 r. Wschowa

 

Typ I – Kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych obejmujące kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzące do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego, obejmujące m.in. następujące formy wsparcia:

  1. rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
  2. poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
  3. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
  4. poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,
  5. staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
  6. wsparcie towarzyszące dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym niezbędne do ich aktywizacji, np. przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej.

 

W ramach działania realizowane będą projekty wspierające grupy marginalizowane (z wyłączeniem społeczności Romskiej), w ramach których będzie oferowane kompleksowe wsparcie osób, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Wsparcie kierowane do tych osób będzie zakładać obowiązkowe przeprowadzenie indywidualnej diagnozy społeczno-zawodowej dla poszczególnych uczestników i dostosowanie do jej wyników wsparcia aktywizującego zawodowo i społecznie.

 

 

Działanie 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT

06.03.2017 r. Zielona Góra

07.03.2017 r. Gorzów Wielkopolski

 

Celem Poddziałania jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W ramach Działania przewiduje się realizację projektów skierowanych bezpośrednio do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, które, poprzez udział w zajęciach i warsztatach prowadzonych w ramach centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, nabędą umiejętności radzenia sobie z problemami, pełnienia ról społecznych i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz samodzielnego poruszania się po otwartym rynku pracy.

 

Działanie 6.6 Adaptacja przedsiębiorstw do zmian

14.03.2017 r. Zielona Góra

15.03.2017 r. Gorzów Wielkopolski

 

Celem Działania jest upowszechnienie aktywizacji zawodowej osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia.

Wsparciem zostaną objęci pracownicy zagrożeni utratą zatrudnienia (lub będący w o kresie wypowiedzenia), jak również osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Interwencja w zakresie szkoleń i kursów uwzględniać będzie indywidualne predyspozycje i dotychczasowe kwalifikacje osób, dla których planowana jest pomoc.

Typ I – Kompleksowe wsparcie zagrożonych utratą zatrudnienia pracowników przedsiębiorstw, pracowników zwolnionych, osób odchodzących z rolnictwa obejmujące:

  1. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;

b) poradnictwo psychologiczne,

c) pośrednictw o pracy,

d) szkolenia, kursy, studia podyplomowe,

e) staże i praktyki zawodowe,

f) subsydiowane zatrudnienie,

g) dodatek relokacyjny.

 

Ilość miejsc ograniczona!

  • W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, dostępnego na Stronie Głównej -> O programie -> Weź udział w szkoleniach i konferencjach, otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.