Przejdź do komentarzy

Szacowanie wartości zamówienia przez Beneficjentów, w ramach nowej perspektywy

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 pragnie zwrócić uwagę na kwestię szacowania wartości zamówienia przez Beneficjentów, w ramach nowej perspektywy.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (podrozdział 6.5.3 pkt 4) podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy Pzp, szacują wartość zamówienia publicznego w odniesieniu do danego projektu.

Z kolei podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, powinny szacować wartość zamówień publicznych nie tylko w ramach projektu, ale i w odniesieniu do planów zamówień sporządzanych w jednostkach.

Prawidłowość oszacowania wartości zamówienia w ramach współfinansowanych inwestycji będzie podlegała kontroli, w związku z czym rekomendujemy dołożenie wszelkiej staranności podczas udzielania zamówień publicznych (zamówień udzielanych zgodnie z ustawą Pzp, jak również udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności).