Strategia Inwestycyjna dla instrumentów finansowych w RPO-L2020

Dokument

Strategia Inwestycyjna dla instrumentów finansowych

pdf 1.43 MB

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa1, wsparcie unijne w ramach programów operacyjnych, w tym regionalnych programów operacyjnych udzielane być powinno poprzez szersze pod względem tematycznym i wartościowym stosowanie interwencji o charakterze zwrotnym dzięki wykorzystaniu odpowiednich instrumentów finansowych (IF) 2.
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Jest realizowany na obszarze województwa lubuskiego, które jest zaliczone do regionów słabiej rozwiniętych.
Zgodnie z Umową Partnerstwa alokacja środków unijnych na RPO-L2020 wynosi 906,9 mln euro, w tym 651,8 mln EUR w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 255,1 mln EUR w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Zaplanowano, iż wsparcie w ramach RPO-L2020 będzie udzielane zarówno w formie dotacji, jak i w formie instrumentów finansowych.
Strategia Inwestycyjna w powiązaniu z umową o finansowanie stanowi podstawę określającą ogólne kierunki, cele, zasady i sposoby wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO-L2020. Są one podstawowymi dokumentami określającymi zasady współpracy IZ RPO-L2020 z podmiotami wdrażającymi IF w województwie lubuskim.

 

25.09.2018 r. --------------------------------------

Zarząd Województwa Lubuskiego 25 września 2018 r. przyjął zaktualizowaną Strategię Inwestycyjną dla instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020.

Wprowadzone zmiany w Strategii Inwestycyjnej wynikają z obserwacji rynku instrumentów finansowych, który charakteryzuje się stosunkowo dużą ilością środków finansowych dostępnych na rynku dla podmiotów ubiegających się o wsparcie inwestycyjne pod postacią pożyczki. Dlatego też wprowadzono zapisy w Strategii, które pozwalają w ramach poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych nadać indywidualne nazwy produktom finansowym, dla lepszej identyfikacji każdego z nich. Zmiana ta pozwoli również na lepszą rozpoznawalność instrumentów.

Zmiany na rynku w obszarze wsparcia dłużnego -pożyczki wymusiły również możliwość wprowadzenia i zaplanowania preferencji finansowych, które będą miały na celu zwiększenie atrakcyjności tej formy wsparcia oraz odróżnienia ich od podobnego wsparcia dostępnego na rynku, w tym u podmiotów komercyjnych.

 

Archiwum:

Strategia Inwestycyjna dla istrumentów finansowych w RPO-L2020 z dn. 21.02.2017