Strategia Inwestycyjna dla instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020

Dokument

Strategia Inwestycyjna dla instrumentów finansowych w RPO-L2020

pdf 1.58 MB
Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa1, wsparcie unijne w ramach programów operacyjnych, w tym regionalnych programów operacyjnych udzielane być powinno poprzez szersze pod względem tematycznym i wartościowym stosowanie interwencji o charakterze zwrotnym dzięki wykorzystaniu odpowiednich instrumentów finansowych (IF) 2.
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Jest realizowany na obszarze województwa lubuskiego, które jest zaliczone do regionów słabiej rozwiniętych.
Zgodnie z Umową Partnerstwa alokacja środków unijnych na RPO-L2020 wynosi 906,9 mln euro, w tym 651,8 mln EUR w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 255,1 mln EUR w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Zaplanowano, iż wsparcie w ramach RPO-L2020 będzie udzielane zarówno w formie dotacji, jak i w formie instrumentów finansowych.
Strategia Inwestycyjna w powiązaniu z umową o finansowanie stanowi podstawę określającą ogólne kierunki, cele, zasady i sposoby wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO-L2020. Są one podstawowymi dokumentami określającymi zasady współpracy IZ RPO-L2020 z podmiotami wdrażającymi IF w województwie lubuskim.