Przejdź do komentarzy

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie ujednolicenia regulacji przejściowych obowiązujących w przypadku aktualizacji wytycznych horyzontalnych wydawanych przez Ministra Rozwoju

W celu ujednolicenia regulacji przejściowych obowiązujących w przypadku aktualizacji wytycznych horyzontalnych wydawanych przez Ministra Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju zaleca stosowanie poniższych procedur:

  1. W przypadku zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 zastosowanie mają odpowiednie regulacje przejściowe określone w rozdziale 4 Wytycznych, co oznacza, że:
  1. do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą w dniu poniesienia wydatku:
  2. do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań, stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się zawarciem danej umowy. Wszczęcie postępowania jest tożsame z publikacją ogłoszenia o wszczęciu postępowania lub zamiarze udzielenia zamówienia lub o prowadzonym naborze pracowników na podstawie stosunku pracy, pod warunkiem, że beneficjent udokumentuje publikację ogłoszenia o wszczęciu postępowania;
  3. w przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu (po podpisaniu umowy o dofinansowanie) wersja Wytycznych wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla beneficjenta, warunki ewentualnego ich stosowania w odniesieniu do wydatków poniesionych przed dniem stosowania nowej wersji Wytycznych określa IZ PO w umowie o dofinansowanie. Jednocześnie, możliwe jest przyjęcie podejścia, zgodnie z którym zasady korzystniejsze dla beneficjenta w odniesieniu do wydatków ponoszonych w ramach projektu mają zastosowanie w przypadku, gdy wydatki te nie zostały jeszcze zatwierdzone we wniosku o płatność.
  1. W przypadku zmiany wytycznych horyzontalnych, które nie zawierają przepisów przejściowych, zmienione wytyczne mają zastosowanie do konkursów ogłoszonych po dniu wejścia w życie zmienionych wytycznych. Jednocześnie, w przypadku zmiany wytycznych, które nie regulują w sposób pośredni praw i obowiązków beneficjentów oraz wnioskodawców, lecz regulują w pierwszej kolejności obowiązki instytucji, właściwym jest stosowanie zmienionych wytycznych przez te instytucje bezpośrednio od momentu ich zatwierdzenia bądź wejścia w życie.
  2. W przypadku zmiany wytycznych horyzontalnych, postanowienia wytycznych programowych powinny zostać niezwłocznie dostosowane do zmienionych zapisów wytycznych horyzontalnych. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

wytyczne programowe wydawane przez instytucję zarządzającą krajowym albo regionalnym programem operacyjnym powinny być zgodne z wytycznymi horyzontalnymi. Oznacza to, że w okresie dostosowawczym przeznaczonym na aktualizację zapisów wytycznych programowych, bezpośrednie zastosowanie powinny mieć odpowiednie zapisy wytycznych horyzontalnych, zgodnie z regulacjami przejściowymi wskazanymi powyżej.