Przejdź do komentarzy

RPO L2020: jest plan przyspieszenia

24 stycznia br. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął plan przyspieszenia wdrażania RPO-Lubuskie 2020 na 2017 rok, którego celem jest zapewnienie takiej realizacji Programu, która zagwarantuje pełne wykorzystanie dostępnej dla regionu lubuskiego alokacji i przełoży się na rozwój społeczno-gospodarczy województwa. - Dokument zawiera propozycje rozwiązań mających na celu zwiększenie efektywności i przyspieszenie realizacji RPO-L2020 – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Zapisy Planu obejmują m.in. rekomendacje takie jak:

  • Przegląd harmonogramu naborów wniosków w trybie konkursowym pod kątem ogłoszenia dodatkowych konkursów.
  • Kontynuowanie spotkań z liderami ZIT w celu omówienia stanu wdrażania Poddziałań dedykowanych Związkom ZIT (w tym wprowadzanie działań naprawczych dotyczących
    np. ogłaszania dodatkowych konkursów).
  • Zakontraktowanie do końca I kwartału br. projektów pozakonkursowych Związków ZIT zaplanowanych do złożenia w I kwartale br. oraz projektów związanych z inwestycjami drogowymi,
  • Przyjęcie i wdrożenie harmonogramu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów, organizowanie szkoleń e-learningowych oraz/lub czatów internetowych z ekspertami, dotyczących ogłaszanych konkursów oraz wypełniania wniosków o płatność.
  • Dążenie do sprawnej weryfikacji i zatwierdzania wniosków Beneficjentów o płatność.

Przyjęcie planu przyczyni się do realizacji celów określonych w RPO-Lubuskie 2020. Zgodnie z Planem przyspieszenia na koniec I kwartału zaplanowano osiągnięcie kontraktacji na poziomie ponad 30% alokacji RPO – Lubuskie 2020, a na koniec roku na poziomie ponad 50%.