Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 25 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu
i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, I Typ projektu - Promocja gospodarcza regionu.

W ramach dostępnej alokacji tj. 15 000 000,00 PLN dofinansowanie otrzymały trzy projekty o wartości wnioskowanego dofinansowania 7 257 217,34 PLN, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i otrzymały wystarczającą liczbę punktów.

Uchwały w sprawie decyzji o przyznaniu dofinansowania projektów zostały podjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 15 września 2016 r., co jest tożsame z podpisaniem umów o dofinansowanie realizacji projektów.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Skład Komisji Oceny Projektów (KOP)