Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu zamkniętego nr RPLB.01.03.03-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż w dniu 13 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektu do dofinansowania w konkursie nr RPLB.01.03.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i Innowacje, Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałania 1.3.3 Tereny inwestycyjne – ZIT Zielona Góra

W ramach dostępnej alokacji tj. 3 952 066,56 PLN dofinansowanie otrzymał jeden projekt o wartości wnioskowanego dofinansowania 3 887 923,06 PLN, który spełnił wszystkie kryteria formalne, merytoryczne i środowiskowe, w tym kryteria zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF ZG oraz otrzymał wystarczającą liczbę punktów.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład KOP.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania.
Skład KOP