Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie II rundy konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16

Szanowni Państwo

Informujemy, iż w dniu 7 marca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II Ekspansja gospodarcza MŚP, w ramach II rundy konkursowej, która trwała od 1.09.2016 do 30.10.2016 r.

W ramach dostępnej alokacji tj. 5 000 000,00 PLN, po zakończeniu II rundy konkursowej, dofinansowanie otrzymało 9 projektów (w tym 2 wnioski uzyskały status pozytywny uwarunkowany koniecznością wyrażenia zgody przez Beneficjenta na proponowane uzupełniania/korekty), które spełniły wszystkie kryteria dostępu i otrzymały wystarczającą liczbę punktów. Wartość wnioskowanego dofinansowania dla tych projektów wynosi 2 336 811,47 PLN.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursowej dla przedmiotowego konkursu oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Skład KOP