Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie I rundy konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 29 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II Ekspansja gospodarcza MŚP, I runda konkursowa, która trwała od 30.06.2016 do 31.08.2016 r.

W ramach dostępnej alokacji tj. 5 000 000,00 PLN, po zakończeniu I rundy konkursowej, dofinansowanie otrzymało 10 projektów (w tym 4 wnioski uzyskały status pozytywny uwarunkowany koniecznością wyrażenia zgody przez Beneficjenta na proponowane uzupełniania/korekty), które spełniły wszystkie kryteria dostępu i otrzymały wystarczającą liczbę punktów. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 2 254 995,84 PLN.

Ponieważ alokacja Konkursu nie została wyczerpana informujemy, że nabór wniosków trwa, zgodnie z  ogłoszeniem konkursu, do 30 grudnia 2016 r.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Skład KOP