Przejdź do komentarzy

Rozpoczynamy konsultacje społeczne Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego

Zgodnie z art. 6 pkt 2 - 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach społecznych Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego, które będą prowadzone w dniach od 11 grudnia 2015 r. do 14 stycznia 2016 r.

Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego jest jednym z podstawowych wymogów spełnienia warunkowości ex-ante dla celu tematycznego 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Przyjęcie Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego dla inwestycji transportowych jest niezbędne, pozwoli na uruchomienie interwencji w ramach Osi Priorytetowej 5 Transport RPO-L2020, a także umożliwi opracowanie docelowych rozwiązań, szczególnie w zakresie transportu drogowego i kolejowego, ułatwiając wsparcie inwestycji transportowych.

Głównym celem projektowanego Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego jest rozwój systemu transportowego regionu poprawiający dostępność komunikacyjną w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym na rzecz rozwoju gospodarczego, spójności terytorialnej i społecznej oraz poprawy bezpieczeństwa.

W ramach PRT WL wskazane są kierunki rozwoju transportu w jego różnych dziedzinach, przede wszystkim w ramach infrastruktury transportu drogowego, kolejowego, ale również w ramach transportu miejskiego, transportu wodnego śródlądowego i lotniczego.

PRT WL zawiera opis stanu infrastruktury transportowej w regionie, przedstawia także determinanty jej rozwoju w kontekście wzrostu gospodarczego i społecznego województwa. W dokumencie przedstawiono także prognozy dla poszczególnych rodzajów transportu w oparciu o planowane inwestycje w ramach różnych rodzajów infrastruktury na poziomie województwa i kraju, wskazano również założenia systemu monitorowania i aktualizacji Programu, które będą prowadzone w trakcie jego realizacji.

Uwagi i opinie do projektu dokumentu można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza zgłaszania uwag, do dnia 14 stycznia 2016 r., na adres e-mail: t.przybyla@lubuskie.pl

Prosimy uprzejmie o podawanie nazwy organizacji lub imienia i nazwiska osoby zgłaszającej uwagi.

W ramach konsultacji zostaną zorganizowane dwa spotkania (w Zielonej Górze oraz Gorzowie Wielkopolskim), w czasie których będzie możliwość bliższego zapoznania się z ideą i zakresem problemowym dokumentu oraz udziału w dyskusji. Miejsce, godzina i plan spotkań zostaną opublikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Projekt Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego

Formularz zgłaszania uwag