Przejdź do komentarzy

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”.

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 informuje o zakończeniu realizacji badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”.

Celem głównym badania była ocena systemu wyboru projektów, w tym kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W kontekście obowiązującej w okresie 2014-2020 zasady warunkowości elementem analizy była również ocena kryteriów oraz procesu oceny i wyboru projektów z punktu widzenia realizacji wskaźników oraz kluczowych etapów wdrażania zawartych w systemie ram wykonania (w tym m.in. wpływ kryteriów oraz procesu naboru na strukturę i dynamikę wydatkowania środków finansowych). Wykonawcą badania był ewaluator zewnętrzny – firma ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z siedzibą
w Kutnie.

Raport