Przejdź do komentarzy

Przyznanie dofinansowania kolejnym dwóm projektom w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/18

6 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania kolejnym dwóm projektom, które znajdowały się na liście ocenionych przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/18 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W wyniku podjęcia Uchwały, kwota przyznanego dofinansowania w ramach konkursu ulegnie zwiększeniu z 2 699 818,33 PLN na 3 791 440,25 PLN. Tym samym zwiększy się ilość projektów, którym przyznano dofinansowanie z 2 szt. do 4 szt.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania