Przejdź do komentarzy

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia dla konkursu RPLB.08.02.01- IZ.00-08-K01/15 i RPLB. 08.01.01-IZ.00-08-K01/15

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 05.04.2016 r. podjął decyzję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia dla konkursu RPLB.08.02.01- IZ.00-08-K01/15 i RPLB. 08.01.01-IZ.00-08-K01/15.
Przesunięcie terminu podyktowane było:
•    wątpliwościami, które pojawiły się na etapie sporządzania umów dla 64 ekspertów z całego kraju, mających ocenić projekty w ramach EFS, dotyczących prawidłowości zastosowanego trybu wyborów ekspertów i ich powołania, co spowodowało wstrzymanie podpisywania umów zleceń na czas rozstrzygnięcia ww. wątpliwości,
•    czynnikami obiektywnymi wynikającymi z wymogów Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi konieczności zapewnienia wysokiej jakości systemu oceny projektów poprzez skierowanie członków KOP do platformy oceniających projekty EFS, celem ukończenia obligatoryjnego szkolenia dla osób oceniających.
Wymienione powyżej czynniki spowodowały, iż prace Komisji Oceny Projektów zostały rozpoczęte w terminie późniejszym niż pierwotnie zakładany, co automatycznie spowodowało przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursów.
W Regulaminach konkursowych: RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/15 oraz RPLB. 08.01.01 -IZ.00-08- K01/15 jako orientacyjną datę rozstrzygnięcia konkursu wskazano 31 marca 2016 roku, jednakże z w/w przyczyn IZ RPO - Lubuskie 2020 dokonała zmiany w/w terminu na 29 kwietnia 2016 roku.