Przejdź do komentarzy

Przesunięcie terminu ogłoszenia dwóch konkursów z sierpnia na październik 2017 roku w ramach Działania 3.1 Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 sierpnia 2017 roku, Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął decyzję o przesunięciu terminu ogłoszenia dwóch konkursów w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne:

  • dla Typu I. Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej, na kwotę ok. 30 mln zł,
  • dla Typu II. Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia, na kwotę ok. 15 mln zł.

Wobec powyższego zaplanowano, że ogłoszenie konkursów nastąpi w październiku br., natomiast nabór wniosków potrwa od 23 do 30 listopada 2017 roku. 

Ostateczne kwoty naborów dla przedmiotowych Działań będą uzależnione od kursu euro, aktualnego na miesiąc poprzedzający ogłoszenie konkursów.

Powodem przesunięcia ogłoszenia przedmiotowych konkursów jest nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadza gruntowne zmiany w zasadach funkcjonowania systemu zielonych certyfikatów oraz nowelizacja ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020.