Przejdź do komentarzy

Przesunięcie terminów rozstrzygnięcia konkursów.

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.05.2016r. ZWL podjął decyzję o przesunięciu terminów rozstrzygnięcia konkursów:

 

•    Nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, dot. Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy dla Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziatania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, na dzień 28 czerwca 2016 r.;

•    Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, dot. Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, na dzień 21 czerwca 2016 r.;

•    Nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, dot. Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.5 Usługi społeczne na dzień 14 czerwca 2016 r;

•    Nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, dot. Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja dla Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziatania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZITZielona Góra, na dzień 21 czerwca 2016 r.