Przejdź do komentarzy

Przedłużenie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo,

nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 zakończył się 15 czerwca 2016 roku.

Do dnia 15 czerwca 2016 r. w systemie LSI2020 zostały zarejestrowane 42 projekty.

Natomiast za dzień dostarczenia do IZ RPO-L2020 wszystkich wersji papierowych wniosków złożonych w Konkursie należy przyjąć 17 czerwca 2016 r ponieważ wtedy wpłynął ostatni projekt w wersji papierowej.

Od ww. dnia dostarczenia do IZ RPO – L2020 wszystkich wersji papierowych wniosków należy liczyć 7 dniowych termin na dokonanie pierwszej weryfikacji wstępnej, o którym mowa w Regulaminie Konkursu.

Projekty, które na weryfikacji wstępnej otrzymają status pozytywny, zostają przekazane
do oceny formalnej.

W przypadku projektów, które na weryfikacji wstępnej otrzymają status do uzupełnienia,
po dokonaniu przez pracownika IZ RPO – L2020 weryfikacji i zatwierdzeniu w LSI 2020 listy sprawdzającej, w terminie kolejnych 7 dni do wnioskodawcy wysyłane jest pismo o konieczności poprawienia omyłek pisarskich/uzupełnienia braków formalnych. Następnie, w analogicznych terminach, odbywa się ponowna weryfikacja wstępna poprawionej/uzupełnionej dokumentacji.

W związku z dużą objętością projektów złożonych na Konkurs informujemy o przedłużeniu terminu na dokonanie przez pracowników IZ RPO – L2020 pierwszej weryfikacji wstępnej z 7 do 14 dni kalendarzowych.