Przejdź do komentarzy

Przedłużenie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16

 Nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.01.01-IZ.00-08-K01/16 zakończył się 1 lipca 2016 roku. Złożono 86 wniosków (elektronicznie i papierowo) na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 253 979 666,40 zł.

Dniem dostarczenia do IZ RPO – L2020 ostatnich wersji papierowych wniosków jest 6 lipca 2016 r.

Od ww. dnia dostarczenia do IZ RPO – L2020 wszystkich wersji papierowych wniosków należy liczyć 7 dniowych termin na dokonanie pierwszej weryfikacji wstępnej, o którym mowa w Regulaminie Konkursu.

Projekty, które na weryfikacji wstępnej otrzymają status pozytywny, zostają przekazane do oceny formalnej.

W przypadku projektów, które na weryfikacji wstępnej otrzymają status do uzupełnienia, po dokonaniu przez pracownika IZ RPO – L2020 weryfikacji i zatwierdzeniu w LSI 2020 listy sprawdzającej, w terminie kolejnych 7 dni do wnioskodawcy wysyłane jest pismo o konieczności poprawienia omyłek pisarskich /uzupełnienia braków formalnych. Następnie, w analogicznych terminach, odbywa się ponowna weryfikacja wstępna poprawionej/uzupełnionej dokumentacji.

W związku z dużą ilością projektów złożonych na Konkurs oraz trwającą ponowną weryfikacją wstępną i oceną formalną projektów złożonych na Konkurs nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 informujemy o przedłużeniu terminu na dokonanie przez pracowników IZ RPO – L2020 pierwszej i ponownej weryfikacji wstępnej z 7 do 14 dni kalendarzowych.

Zatem pierwsza weryfikacja wstępna wniosków złożonych na konkurs nr RPLB.01.01.01-IZ.00-08-K01/16 zakończy się 20 lipca br.