Przejdź do komentarzy

Przedłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie dla konkursu Nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/15

Przedłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie dla ogłoszonego konkursu Nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/15  w ramach   Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja Działania 8.1 – Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra  Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W dniu 20 października 2015 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie konkursu Nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach Osi Priorytetowej 8– Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 – Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra.

 Termin składania wniosków o dofinansowanie ulega wydłużeniu do dnia 16 listopada 2015 roku. Na stronie internetowej IOK (www.rpo.lubuskie.pl) oraz portalu funduszy europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) zamieszczone zostały zmienione dokumenty tj. regulamin i ogłoszenie o konkursie wraz z tabelą zmian uwzględniającą wszystkie wprowadzone modyfikacje.

Ogłoszenie konkursu Poddziałanie 8.1.3

Regulamin konkursu

Wykaz zmian w Ogłoszeniu konkursu  Nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/15