Przejdź do komentarzy

Propozycja kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.3.1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym RPO-L2020 w załączeniu przekazuje do konsultacji propozycję kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” III typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani.

Ewentualne uwagi do dokumentu prosimy zgłaszać na załączonym formularzu (tabela zmian konsultacje kryteriów), w terminie od dnia 18 kwietnia 2016 roku do dnia 4 maja 2016 roku przesyłając na adres poczty elektronicznej: kryteria@rpo.lubuskie.pl

Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia uwag zgłoszonych po terminie oraz  w innej formie niż na załączonym dokumencie.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, rozpatrywanie oraz zatwierdzanie metodyki i kryteriów wyboru projektów należy do zadań Komitetu Monitorującego. W związku z powyższym ostateczne brzmienie kryteriów wyboru projektów będzie podane do publicznej informacji po zatwierdzeniu ich przez Komitet Monitorujący.

Kryteria specyficzne dla Poddziałania 9.3.1 - III typ - szkolnictwo zawodowe

Konsultacje społeczne uwagi do propozycji kryteriów-tabela