Przejdź do komentarzy

Prawo zamówień publicznych – możliwe zagrożenia naruszeń prawa polskiego i unijnego.

Termin składania ofert

W związku z czerwcową nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych należy pamiętać, iż dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i nie zakończonych przed dniem 18 kwietnia 2018 r., termin o którym mowa w art. 43 ust. 2 ustawy wynosi 40 dni, a termin o którym mowa w art. 52 ust. 2 wynosi 35 dni*.
Nieprzestrzeganie przepisów ustawy Pzp w powyższym zakresie, będzie prowadziło do stwierdzania przez IZ RPO nieprawidłowości i naliczania korekt finansowych

Wyjaśnianie treści SIWZ

IZ RPO zwraca również uwagę na zapisy art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie udzielania wyjaśnień do treści SIWZ. Ustawodawca polski wskazuje, iż Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SIWZ pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Ustawodawca unijny posługuje się natomiast terminem - „o ile wniosek został złożony w odpowiednim terminie”, Zamawiający dostarcza wszystkim oferentom uczestniczącym w postepowaniu o udzielenie zamówienia informacje dodatkowe odnoszące się do specyfikacji oraz wszelkie dokumenty je potwierdzające.
Powyższe może również prowadzić do stwierdzenia przez IZ LRPO nieprawidłowości, w przypadku gdy zapytania do SIWZ maja istotne znaczenie w kontekście przygotowania ofert przez wykonawców.

                                                                                                                                    

*ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, art. 18 pkt. 5.