Przejdź do komentarzy

Prace nad zmianą zasad oznaczania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi w Ministerstwie Rozwoju pracami nad zmianą zasad oznaczania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, poniżej przekazujemy Państwu szczegółowe informacje wraz z planowanym harmonogramem działań.
Obecnie wszystkie projekty dofinansowane ze środków UE muszą być oznaczone (co najmniej) obowiązkowymi elementami, takimi jak logo Funduszy Europejskich oraz flaga Unii Europejskiej z właściwymi podpisami, a w przypadku programów regionalnych również herbem lub logo województwa. Zmiana zasad oznaczania projektów polegać będzie na dodaniu barw narodowych - flagi Rzeczypospolitej Polskiej do obowiązującego do tej pory zestawienia znaków. Zmiana ma na celu podkreślenie faktu, że projekty dotowane z Unii Europejskiej są częściowo finansowane również ze środków krajowych.
Nowe zasady będą obowiązywały wszystkich beneficjentów, którzy podpiszą umowy o dofinansowanie od 1 stycznia 2018 r.
Zasady te nie będą obowiązkowe dla beneficjentów, którzy podpisali lub podpiszą umowy o dofinansowanie przed 1 stycznia 2018 r., chyba źe właściwa IZ zdecyduje inaczej. Oznacza to, że istnieje możliwość wprowadzenia zmienionych zasad poprzez aneksowanie już podpisanych umów z wybranymi beneficjentami. Aneksowanie umów odbywałoby się sukcesywnie przy okazji aneksowania umów wynikającego z innych przyczyn wynikających z potrzeb beneficjenta lub instytucji (tzn. zmiana zasad oznaczania projektów nie może być jedyną przesłanką do aneksowania umów). Przykładowo Ministerstwo Rozwoju jako beneficjent środków unijnych będzie wdrażało nowe zasady w swoich projektach sukcesywnie, jeszcze przed 1 stycznia 2018 r.
Planowany harmonogram prac przedstawia się następująco (działania po stronie MR):
1.    Zmiana Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (KIW) - do 19 maja br.
2.    Zmiana Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - do 26 maja br.
3.    Data przekazania IZ RPO nowej KIW i Podręcznika - 29 maja br.
4.    Data przekazania IZ RPO projektu zapisów umów z beneficjentami - 22 czerwca br,
5.    Aktualizacja Portalu Funduszy Europejskich w zakresie nowych zasad promocji i oznakowania projektów (opis, wizualizacje, załączenie wszystkich nowych plików) -11 sierpnia br.