Przejdź do komentarzy

I Posiedzienie Komitetu Monitorującego

22 maja w Zielonej Górze odbyło się I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020. Podczas spotkania przyjęty został regulamin pracy organu oraz kryteria wyboru projektów stosowane podczas oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO-L2020. Ponadto konsultacjom poddany został Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych. – Te dokumenty pozwolą na rozpoczęcie wdrażania Programu – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak, która przewodniczyła obradom.

Podczas obrad przyjęto:

- Kryteria wyboru projektów Pomocy Technicznej  w ramach RPO – L2020 dla Osi Priorytetowej X

- Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – L2020 finansowanych z EFS

- Kryteria formalne mające zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9).

- Kryteria merytoryczno – horyzontalne mające zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9).

Ustalone podczas obrad zasady oceny wniosków oraz wyłaniania projektów, które otrzymają dofinansowanie. Zasady te ułatwią  przyszłym beneficjentom ubieganie się o dofinansowanie.

W składzie KM obecni są przedstawiciele strony samorządowej, rządowej oraz partnerów spoza administracji, reprezentujących środowisko akademicko – naukowe, organizacje pozarządowe, organizacje związkowe i organizacje pracodawców, a także obserwatorzy oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, pełniący rolę doradczą.