Przejdź do komentarzy

Podział środków na Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w Województwie Lubuskim

Instytucja Zarządzająca przedstawia podział środków na poszczególne Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w Województwie Lubuskim. Przedstawione dane obliczone zostały na podstawie złożonych deklaracji PCPR spełnienia kryteriów premiujących dla działania 7.2 RPO – Lubuskie 2020 oraz zaktualizowanych wartości rzeczywistej liczby osób w wieku aktywności zawodowej 15-67 lat, objętych pomocą społecznej w powiecie dot. zamkniętego roku sprawozdawczego 2014, zgodnie z pismem 26 października 2015 r. o sygnaturze DFS.X.433.1.2015.EK.

Równocześnie IZ przedstawia  minimalną liczbę uczestników projektu w podziale na jednostki pomocy społecznej oraz etapy wdrażania tj. lata 2015-2018 i 2019 -2020. Na tej podstawie IZ wyliczyła wartości docelowe wskaźników produktu i rezultatu określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO – Lubuskie 2020.

Algorytm podziału środków i wskaźników na poszczególne PCPR w Województwie Lubuskim - dane zaktualizowane

Algorytm OPS PCPR 

Wskaźniki do PD 7.1 i 7.2