Przejdź do komentarzy

Podział środków na poszczególne jednostki pomocy społecznej w Województwie Lubuskim

Instytucja Zarządzająca przedstawia podział środków na poszczególne jednostki pomocy społecznej w Województwie Lubuskim (ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie). Przedstawione dane obliczone zostały przy założeniu spełnienia wszystkich kryteriów fakultatywnych przez wszystkie jednostki w województwie. Ostateczny podział środków zostanie przedstawiony w dokumentacji naboru, oraz planach działania w zakresie działań 7.1 i 7.2 RPO – Lubuskie 2020 po złożeniu deklaracji spełnienia kryteriów przez poszczególne jednostki.

Równocześnie IZ przedstawia  minimalną liczbę uczestników projektu w podziale na jednostki pomocy społecznej oraz etapy wdrażania tj. lata 2015-2018 i 2019 -2020. Na tej podstawie IZ wyliczyła wartości docelowe wskaźników produktu i rezultatu określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO – Lubuskie 2020.

Podział środków OPS

Podział środków PCPR

Wskaźniki 

IZ RPO dokonała aktualizacji danych dotyczących liczby ludności w gminach i powiatach Województwa Lubuskiego