Przejdź do komentarzy

Podsumowanie konsultacji Planu Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego

Konsultacje projektu Planu Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego (PIiPG WL) zostały przeprowadzone w terminie od 9 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. Z uwagi na charakter dokumentu, proces ten nie musiał być prowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649, z późn. zm). Jednakże, mając na uwadze chęć włączenia szerokiego grona interesariuszy w prace nad PIiPG WL, został on skierowany do publicznej dyskusji. Informacje o konsultowanym dokumencie zostały zamieszczone na stronach: www.rpo.lubuskie.pl  oraz www.lubuskie.pl.

W trakcie konsultacji wpłynęło 17 uwag i zapytań zgłoszonych przez 6 podmiotów – jednostki samorządu terytorialnego z województwa.

W toku prac nad zgłoszonymi uwagami pozytywnie rozpatrzono 8 propozycji, 1 uwzględniono częściowo, 8 uwag nie uwzględniono.

Nieuwzględnione uwagi mają głównie charakter wniosków dotyczących wprowadzenia nowych lokalizacji związanych z obszarem interwencji objętym Planem, które nie wynikają z kierunkowych zasad wsparcia przyjętych w treści dokumentu oraz w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie (RPO-L2020). Z kolei inne nieuwzględnione kwestie dotyczyły zmian związanych z koncentracją Planu w przedsięwzięciach obejmujących rozwój i tworzenie terenów inwestycyjnych, planowanie i organizację działań związanych z promocją gospodarczą przedsiębiorstw i regionu. Część nieuwzględnionych uwag dotyczyła zmian w propozycjach kryteriów wyboru projektów.

Uwzględnione uwagi dotyczyły przede wszystkim włączenia do PIiPG WL lokalizacji przedsięwzięć, które odpowiadają charakterowi wsparcia opisanemu w Planie, a które w pierwszym projekcie dokumentu nie były uwzględnione.

Poniżej zamieszczono odniesienie się do zgłoszonych uwag.

Zal_1_Odniesienie się do uwag PIiPGWL