Przejdź do komentarzy

Plan naprawczy dla gorzowskiego ZIT

 23 maja 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął plan naprawczy dla ZIT Gorzowa Wlkp. – Zarząd województwa wykonuje zalecenie Ministra Rozwoju, który zwrócił się o przedstawienie działań naprawczych w związku z niedotrzymaniem przez ZIT Gorzów Wlkp. zakładanych prognoz kontraktacji – wyjaśnia marszałek. Zgodnie z opracowanym w grudniu 2016 r. planem naprawczym, ZIT GW zadeklarował osiągnięcie do końca I kwartału br. poziomu kontraktacji alokacji - 47,56%, natomiast wartość faktycznie osiągnięta to 22,82%.

Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 przeanalizowała stan realizacji działań programu dedykowanych ZIT Gorzów Wlkp. Z analizy stanu wdrażania projektów wynika, iż w chwili obecnej w przygotowaniu jest 6 umów na łączną kwotę dofinansowania UE 13,1 mln zł, dodatkowo, finalizowany jest proces oceny 2 projektów  na łączną kwotę dofinansowania UE 29,4 mln zł. Przy założeniu, że dla tych projektów również podpisane zostaną umowy, kontraktacja powinna wzrosnąć o dodatkowe 29,4 mln zł,  co będzie stanowiło w sumie 44,37% dostępnej alokacji.

Dodatkowo zaproponowano szereg działań mających na celu osiągniecie zakładanych założeń, deklarowanych przez ZIT MOF Gorzów Wlkp. w grudniu 2016 r.

Rekomendacje dla gorzowskiego ZIT-u zostały poddane konsultacjom na spotkaniu, które odbyło się w dniu 22 maja br. Związek ZIT reprezentował Wiceprezydent Gorzowa Wlkp. Artur Radziński, natomiast ze strony IZ RPO-L2020, w spotkaniu udział wzięli Członek Zarządu Województwa Alicja Makarska, wicemarszałek Romuald Gawlik oraz dyrektorzy departamentów funduszowych.

Podczas spotkania zaproponowano wprowadzenie następujących działań naprawczych:

 

*podpisanie umów planowanych do zakontraktowania w I kwartale 2017 r., do połowy czerwca br.;

* stały kontakt z Koordynatorem ds. ZIT w urzędzie marszałkowskim w celu zgłaszania problemów i trudności przy realizacji projektów ZIT Gorzów Wlkp.;

* dołożenie starań w zakresie większej gotowości oraz jakości składanych wniosków przez wszystkie gminy tworzące ZIT

* brak wniosków o przesuwanie bądź wydłużanie planowanych naborów;

* proponowanie Instytucji Zarządzającej ogłaszania dodatkowych konkursów;

* przyspieszenie rozliczania projektów, w sytuacji występowania oszczędności - możliwość ogłaszania kolejnych naborów w wyniku uwolnienia alokacji;

* dołożenie starań, aby załączniki do umowy były składane bez potrzeby ich poprawiania.