Przejdź do komentarzy

Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zatwierdzony przez Komitet Monitorujący RPO-L2020

W dniu 30 grudnia 2015 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 podjął w trybie procedury obiegowej Uchwałę nr 18/KM RPO-L2020/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Plan Ewaluacji RPO-L2020 wyznacza ramy procesu ewaluacji w okresie do końca 2023 roku. Służyć ma on do identyfikacji i zaplanowania wysokiej jakości badań ewaluacyjnych, kluczowych dla właściwej realizacji Programu oraz wskazać efektywne sposoby wykorzystania ich wyników. Zawarte w Planie ewaluacje pozwolą zebrać wnioski na temat oddziaływania Programu na realizację celów społeczno-gospodarczych, a także ukażą wpływ zrealizowanych działań na wdrażanie dokumentów strategicznych, np. unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego, sprzyjającego włączeniu społecznemu (Strategia Europa 2020).

Uchwała nr 18 KM RPO-L2020 2015 z 30.12.2015 r.

Plan Ewaluacji RPO-L2020

Fiszki