Przejdź do komentarzy

Oznakowanie ścieżek turystycznych przyjazne przyrodzie

Szanowni Państwo,
Główny Konserwator Przyrody, Pan Piotr Otawski, zwrócił się z prośbą, aby w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, w odniesieniu do wszystkich projektów infrastrukturalnych, w ramach których wykonywane są szlaki lub ścieżki turystyczne, wymogiem było stosowanie oznakowania przyjaznego przyrodzie. W związku z tym zasugerował przyjęcie następujących zasad:

• na etapie planowania przebieg trasy szlaku/ścieżki przez rezerwat przyrody należy uzgodnić z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, natomiast przez park narodowy – z dyrektorem tego parku;
• zlokalizowanie oznaczenia przebiegu szlaku na pomniku przyrody, na terenie stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego należy uzgodnić z radą gminy, przy czym uzgodnienie to powinno odbyć się przed oznakowaniem trasy;
• na drzewach można stosować znaki malowane nietoksycznymi dla drzew farbami, nie można natomiast stosować oznaczeń przybitych do drzew gwoździami;
• umieszczenie oznaczenia szlaku wymaga uzyskania uprzedniej zgody zarządzającego tym miejscem.

Wskazane będzie wykorzystanie wyżej wymienionych zaleceń w ramach Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach oraz Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, w przypadku projektów dotyczących m.in. budowy/przebudowy ścieżek rowerowych, inwestycji w stawy widokowe, tereny wypoczynkowe oraz ścieżki dydaktyczne.

W ramach konkursu nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/15 ogłoszonego 31 sierpnia 2015 roku, zasady przedstawione przez Głównego konserwatora Przyrody należy potraktować wyłącznie jako zalecenia. Ze względu na trwający nabór, stosowanie ww. zasad nie będzie obligatoryjne. Decyzję o ich uwzględnieniu w projekcie (w ramach dobrych praktyk) będzie mógł podjąć potencjalny Beneficjent.

Natomiast w przypadku kolejnych postępowań konkursowych, powyższe zalecenia będą miały charakter obligatoryjny dla wszystkich projektów aplikujących o środki w ramach Działania 3.3 oraz Działania 4.5, w ramach których wykonywane będą szlaki lub ścieżki turystyczne. Zalecenia Głównego Konserwatora Przyrody znajdą odzwierciedlenie w dokumentacji konkursowej oraz kryteriach oceny projektów.